Border

Chia đông từ “border” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ border. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to border

Quá khứ đơn
  • bordered

Quá khứ phân từ
  • bordered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
border

you
border

he/she/it
borders

we
border

you
border

they
border

Thì hiện tại continuous

I
am bordering

you
are bordering

he/she/it
is bordering

we
are bordering

you
are bordering

they
are bordering

Quá khứ đơn

I
bordered

you
bordered

he/she/it
bordered

we
bordered

you
bordered

they
bordered

Quá khứ tiếp diễn

I
was bordering

you
were bordering

he/she/it
was bordering

we
were bordering

you
were bordering

they
were bordering

Hiện tại hoàn thành

I
have bordered

you
have bordered

he/she/it
has bordered

we
have bordered

you
have bordered

they
have bordered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bordering

you
have been bordering

he/she/it
has been bordering

we
have been bordering

you
have been bordering

they
have been bordering

Quá khứ hoàn thành

I
had bordered

you
had bordered

he/she/it
had bordered

we
had bordered

you
had bordered

they
had bordered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bordering

you
had been bordering

he/she/it
had been bordering

we
had been bordering

you
had been bordering

they
had been bordering

Tương lại đơn

I
will border

you
will border

he/she/it
will border

we
will border

you
will border

they
will border

Tương lại tiếp diễn

I
will be bordering

you
will be bordering

he/she/it
will be bordering

we
will be bordering

you
will be bordering

they
will be bordering

Tương lại hoàn thành

I
will have bordered

you
will have bordered

he/she/it
will have bordered

we
will have bordered

you
will have bordered

they
will have bordered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bordering

you
will have been bordering

he/she/it
will have been bordering

we
will have been bordering

you
will have been bordering

they
will have been bordering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.