Boom

Chia đông từ “boom” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ boom. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to boom

Quá khứ đơn
  • boomed

Quá khứ phân từ
  • boomed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
boom

you
boom

he/she/it
booms

we
boom

you
boom

they
boom

Thì hiện tại continuous

I
am booming

you
are booming

he/she/it
is booming

we
are booming

you
are booming

they
are booming

Quá khứ đơn

I
boomed

you
boomed

he/she/it
boomed

we
boomed

you
boomed

they
boomed

Quá khứ tiếp diễn

I
was booming

you
were booming

he/she/it
was booming

we
were booming

you
were booming

they
were booming

Hiện tại hoàn thành

I
have boomed

you
have boomed

he/she/it
has boomed

we
have boomed

you
have boomed

they
have boomed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been booming

you
have been booming

he/she/it
has been booming

we
have been booming

you
have been booming

they
have been booming

Quá khứ hoàn thành

I
had boomed

you
had boomed

he/she/it
had boomed

we
had boomed

you
had boomed

they
had boomed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been booming

you
had been booming

he/she/it
had been booming

we
had been booming

you
had been booming

they
had been booming

Tương lại đơn

I
will boom

you
will boom

he/she/it
will boom

we
will boom

you
will boom

they
will boom

Tương lại tiếp diễn

I
will be booming

you
will be booming

he/she/it
will be booming

we
will be booming

you
will be booming

they
will be booming

Tương lại hoàn thành

I
will have boomed

you
will have boomed

he/she/it
will have boomed

we
will have boomed

you
will have boomed

they
will have boomed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been booming

you
will have been booming

he/she/it
will have been booming

we
will have been booming

you
will have been booming

they
will have been booming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.