Blossom

Chia đông từ “blossom” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blossom. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blossom

Quá khứ đơn
  • blossomed

Quá khứ phân từ
  • blossomed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blossom

you
blossom

he/she/it
blossoms

we
blossom

you
blossom

they
blossom

Thì hiện tại continuous

I
am blossoming

you
are blossoming

he/she/it
is blossoming

we
are blossoming

you
are blossoming

they
are blossoming

Quá khứ đơn

I
blossomed

you
blossomed

he/she/it
blossomed

we
blossomed

you
blossomed

they
blossomed

Quá khứ tiếp diễn

I
was blossoming

you
were blossoming

he/she/it
was blossoming

we
were blossoming

you
were blossoming

they
were blossoming

Hiện tại hoàn thành

I
have blossomed

you
have blossomed

he/she/it
has blossomed

we
have blossomed

you
have blossomed

they
have blossomed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blossoming

you
have been blossoming

he/she/it
has been blossoming

we
have been blossoming

you
have been blossoming

they
have been blossoming

Quá khứ hoàn thành

I
had blossomed

you
had blossomed

he/she/it
had blossomed

we
had blossomed

you
had blossomed

they
had blossomed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blossoming

you
had been blossoming

he/she/it
had been blossoming

we
had been blossoming

you
had been blossoming

they
had been blossoming

Tương lại đơn

I
will blossom

you
will blossom

he/she/it
will blossom

we
will blossom

you
will blossom

they
will blossom

Tương lại tiếp diễn

I
will be blossoming

you
will be blossoming

he/she/it
will be blossoming

we
will be blossoming

you
will be blossoming

they
will be blossoming

Tương lại hoàn thành

I
will have blossomed

you
will have blossomed

he/she/it
will have blossomed

we
will have blossomed

you
will have blossomed

they
will have blossomed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blossoming

you
will have been blossoming

he/she/it
will have been blossoming

we
will have been blossoming

you
will have been blossoming

they
will have been blossoming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.