Bloom

Chia đông từ “bloom” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bloom. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bloom

Quá khứ đơn
  • bloomed

Quá khứ phân từ
  • bloomed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bloom

you
bloom

he/she/it
blooms

we
bloom

you
bloom

they
bloom

Thì hiện tại continuous

I
am blooming

you
are blooming

he/she/it
is blooming

we
are blooming

you
are blooming

they
are blooming

Quá khứ đơn

I
bloomed

you
bloomed

he/she/it
bloomed

we
bloomed

you
bloomed

they
bloomed

Quá khứ tiếp diễn

I
was blooming

you
were blooming

he/she/it
was blooming

we
were blooming

you
were blooming

they
were blooming

Hiện tại hoàn thành

I
have bloomed

you
have bloomed

he/she/it
has bloomed

we
have bloomed

you
have bloomed

they
have bloomed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blooming

you
have been blooming

he/she/it
has been blooming

we
have been blooming

you
have been blooming

they
have been blooming

Quá khứ hoàn thành

I
had bloomed

you
had bloomed

he/she/it
had bloomed

we
had bloomed

you
had bloomed

they
had bloomed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blooming

you
had been blooming

he/she/it
had been blooming

we
had been blooming

you
had been blooming

they
had been blooming

Tương lại đơn

I
will bloom

you
will bloom

he/she/it
will bloom

we
will bloom

you
will bloom

they
will bloom

Tương lại tiếp diễn

I
will be blooming

you
will be blooming

he/she/it
will be blooming

we
will be blooming

you
will be blooming

they
will be blooming

Tương lại hoàn thành

I
will have bloomed

you
will have bloomed

he/she/it
will have bloomed

we
will have bloomed

you
will have bloomed

they
will have bloomed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blooming

you
will have been blooming

he/she/it
will have been blooming

we
will have been blooming

you
will have been blooming

they
will have been blooming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.