Bloat

Chia đông từ “bloat” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bloat. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bloat

Quá khứ đơn
  • bloated

Quá khứ phân từ
  • bloated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bloat

you
bloat

he/she/it
bloats

we
bloat

you
bloat

they
bloat

Thì hiện tại continuous

I
am bloating

you
are bloating

he/she/it
is bloating

we
are bloating

you
are bloating

they
are bloating

Quá khứ đơn

I
bloated

you
bloated

he/she/it
bloated

we
bloated

you
bloated

they
bloated

Quá khứ tiếp diễn

I
was bloating

you
were bloating

he/she/it
was bloating

we
were bloating

you
were bloating

they
were bloating

Hiện tại hoàn thành

I
have bloated

you
have bloated

he/she/it
has bloated

we
have bloated

you
have bloated

they
have bloated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bloating

you
have been bloating

he/she/it
has been bloating

we
have been bloating

you
have been bloating

they
have been bloating

Quá khứ hoàn thành

I
had bloated

you
had bloated

he/she/it
had bloated

we
had bloated

you
had bloated

they
had bloated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bloating

you
had been bloating

he/she/it
had been bloating

we
had been bloating

you
had been bloating

they
had been bloating

Tương lại đơn

I
will bloat

you
will bloat

he/she/it
will bloat

we
will bloat

you
will bloat

they
will bloat

Tương lại tiếp diễn

I
will be bloating

you
will be bloating

he/she/it
will be bloating

we
will be bloating

you
will be bloating

they
will be bloating

Tương lại hoàn thành

I
will have bloated

you
will have bloated

he/she/it
will have bloated

we
will have bloated

you
will have bloated

they
will have bloated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bloating

you
will have been bloating

he/she/it
will have been bloating

we
will have been bloating

you
will have been bloating

they
will have been bloating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.