Bleed

Chia đông từ “bleed” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bleed. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bleed

Quá khứ đơn
  • bled

Quá khứ phân từ
  • bled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bleed

you
bleed

he/she/it
bleeds

we
bleed

you
bleed

they
bleed

Thì hiện tại continuous

I
am bleeding

you
are bleeding

he/she/it
is bleeding

we
are bleeding

you
are bleeding

they
are bleeding

Quá khứ đơn

I
bled

you
bled

he/she/it
bled

we
bled

you
bled

they
bled

Quá khứ tiếp diễn

I
was bleeding

you
were bleeding

he/she/it
was bleeding

we
were bleeding

you
were bleeding

they
were bleeding

Hiện tại hoàn thành

I
have bled

you
have bled

he/she/it
has bled

we
have bled

you
have bled

they
have bled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bleeding

you
have been bleeding

he/she/it
has been bleeding

we
have been bleeding

you
have been bleeding

they
have been bleeding

Quá khứ hoàn thành

I
had bled

you
had bled

he/she/it
had bled

we
had bled

you
had bled

they
had bled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bleeding

you
had been bleeding

he/she/it
had been bleeding

we
had been bleeding

you
had been bleeding

they
had been bleeding

Tương lại đơn

I
will bleed

you
will bleed

he/she/it
will bleed

we
will bleed

you
will bleed

they
will bleed

Tương lại tiếp diễn

I
will be bleeding

you
will be bleeding

he/she/it
will be bleeding

we
will be bleeding

you
will be bleeding

they
will be bleeding

Tương lại hoàn thành

I
will have bled

you
will have bled

he/she/it
will have bled

we
will have bled

you
will have bled

they
will have bled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bleeding

you
will have been bleeding

he/she/it
will have been bleeding

we
will have been bleeding

you
will have been bleeding

they
will have been bleeding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.