Bind

Chia đông từ “bind” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bind. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bind

Quá khứ đơn
  • bound

Quá khứ phân từ
  • bound

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bind

you
bind

he/she/it
binds

we
bind

you
bind

they
bind

Thì hiện tại continuous

I
am binding

you
are binding

he/she/it
is binding

we
are binding

you
are binding

they
are binding

Quá khứ đơn

I
bound

you
bound

he/she/it
bound

we
bound

you
bound

they
bound

Quá khứ tiếp diễn

I
was binding

you
were binding

he/she/it
was binding

we
were binding

you
were binding

they
were binding

Hiện tại hoàn thành

I
have bound

you
have bound

he/she/it
has bound

we
have bound

you
have bound

they
have bound

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been binding

you
have been binding

he/she/it
has been binding

we
have been binding

you
have been binding

they
have been binding

Quá khứ hoàn thành

I
had bound

you
had bound

he/she/it
had bound

we
had bound

you
had bound

they
had bound

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been binding

you
had been binding

he/she/it
had been binding

we
had been binding

you
had been binding

they
had been binding

Tương lại đơn

I
will bind

you
will bind

he/she/it
will bind

we
will bind

you
will bind

they
will bind

Tương lại tiếp diễn

I
will be binding

you
will be binding

he/she/it
will be binding

we
will be binding

you
will be binding

they
will be binding

Tương lại hoàn thành

I
will have bound

you
will have bound

he/she/it
will have bound

we
will have bound

you
will have bound

they
will have bound

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been binding

you
will have been binding

he/she/it
will have been binding

we
will have been binding

you
will have been binding

they
will have been binding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.