Bid

Chia đông từ “bid” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bid. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bid

Quá khứ đơn
  • bade; bid

Quá khứ phân từ
  • bidden; bid

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bid

you
bid

he/she/it
bids

we
bid

you
bid

they
bid

Thì hiện tại continuous

I
am bidding

you
are bidding

he/she/it
is bidding

we
are bidding

you
are bidding

they
are bidding

Quá khứ đơn

I
bade; bid

you
bade; bid

he/she/it
bade; bid

we
bade; bid

you
bade; bid

they
bade; bid

Quá khứ tiếp diễn

I
was bidding

you
were bidding

he/she/it
was bidding

we
were bidding

you
were bidding

they
were bidding

Hiện tại hoàn thành

I
have bidden; bid

you
have bidden; bid

he/she/it
has bidden; bid

we
have bidden; bid

you
have bidden; bid

they
have bidden; bid

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bidding

you
have been bidding

he/she/it
has been bidding

we
have been bidding

you
have been bidding

they
have been bidding

Quá khứ hoàn thành

I
had bidden; bid

you
had bidden; bid

he/she/it
had bidden; bid

we
had bidden; bid

you
had bidden; bid

they
had bidden; bid

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bidding

you
had been bidding

he/she/it
had been bidding

we
had been bidding

you
had been bidding

they
had been bidding

Tương lại đơn

I
will bid

you
will bid

he/she/it
will bid

we
will bid

you
will bid

they
will bid

Tương lại tiếp diễn

I
will be bidding

you
will be bidding

he/she/it
will be bidding

we
will be bidding

you
will be bidding

they
will be bidding

Tương lại hoàn thành

I
will have bidden; bid

you
will have bidden; bid

he/she/it
will have bidden; bid

we
will have bidden; bid

you
will have bidden; bid

they
will have bidden; bid

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bidding

you
will have been bidding

he/she/it
will have been bidding

we
will have been bidding

you
will have been bidding

they
will have been bidding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.