Bestow

Chia đông từ “bestow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bestow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bestow

Quá khứ đơn
  • bestowed

Quá khứ phân từ
  • bestowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bestow

you
bestow

he/she/it
bestows

we
bestow

you
bestow

they
bestow

Thì hiện tại continuous

I
am bestowing

you
are bestowing

he/she/it
is bestowing

we
are bestowing

you
are bestowing

they
are bestowing

Quá khứ đơn

I
bestowed

you
bestowed

he/she/it
bestowed

we
bestowed

you
bestowed

they
bestowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was bestowing

you
were bestowing

he/she/it
was bestowing

we
were bestowing

you
were bestowing

they
were bestowing

Hiện tại hoàn thành

I
have bestowed

you
have bestowed

he/she/it
has bestowed

we
have bestowed

you
have bestowed

they
have bestowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bestowing

you
have been bestowing

he/she/it
has been bestowing

we
have been bestowing

you
have been bestowing

they
have been bestowing

Quá khứ hoàn thành

I
had bestowed

you
had bestowed

he/she/it
had bestowed

we
had bestowed

you
had bestowed

they
had bestowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bestowing

you
had been bestowing

he/she/it
had been bestowing

we
had been bestowing

you
had been bestowing

they
had been bestowing

Tương lại đơn

I
will bestow

you
will bestow

he/she/it
will bestow

we
will bestow

you
will bestow

they
will bestow

Tương lại tiếp diễn

I
will be bestowing

you
will be bestowing

he/she/it
will be bestowing

we
will be bestowing

you
will be bestowing

they
will be bestowing

Tương lại hoàn thành

I
will have bestowed

you
will have bestowed

he/she/it
will have bestowed

we
will have bestowed

you
will have bestowed

they
will have bestowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bestowing

you
will have been bestowing

he/she/it
will have been bestowing

we
will have been bestowing

you
will have been bestowing

they
will have been bestowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.