Besiege

Chia đông từ “besiege” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ besiege. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to besiege

Quá khứ đơn
  • besieged

Quá khứ phân từ
  • besieged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
besiege

you
besiege

he/she/it
besieges

we
besiege

you
besiege

they
besiege

Thì hiện tại continuous

I
am besieging

you
are besieging

he/she/it
is besieging

we
are besieging

you
are besieging

they
are besieging

Quá khứ đơn

I
besieged

you
besieged

he/she/it
besieged

we
besieged

you
besieged

they
besieged

Quá khứ tiếp diễn

I
was besieging

you
were besieging

he/she/it
was besieging

we
were besieging

you
were besieging

they
were besieging

Hiện tại hoàn thành

I
have besieged

you
have besieged

he/she/it
has besieged

we
have besieged

you
have besieged

they
have besieged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been besieging

you
have been besieging

he/she/it
has been besieging

we
have been besieging

you
have been besieging

they
have been besieging

Quá khứ hoàn thành

I
had besieged

you
had besieged

he/she/it
had besieged

we
had besieged

you
had besieged

they
had besieged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been besieging

you
had been besieging

he/she/it
had been besieging

we
had been besieging

you
had been besieging

they
had been besieging

Tương lại đơn

I
will besiege

you
will besiege

he/she/it
will besiege

we
will besiege

you
will besiege

they
will besiege

Tương lại tiếp diễn

I
will be besieging

you
will be besieging

he/she/it
will be besieging

we
will be besieging

you
will be besieging

they
will be besieging

Tương lại hoàn thành

I
will have besieged

you
will have besieged

he/she/it
will have besieged

we
will have besieged

you
will have besieged

they
will have besieged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been besieging

you
will have been besieging

he/she/it
will have been besieging

we
will have been besieging

you
will have been besieging

they
will have been besieging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.