Belt

Chia đông từ “belt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ belt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to belt

Quá khứ đơn
  • belted

Quá khứ phân từ
  • belted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
belt

you
belt

he/she/it
belts

we
belt

you
belt

they
belt

Thì hiện tại continuous

I
am belting

you
are belting

he/she/it
is belting

we
are belting

you
are belting

they
are belting

Quá khứ đơn

I
belted

you
belted

he/she/it
belted

we
belted

you
belted

they
belted

Quá khứ tiếp diễn

I
was belting

you
were belting

he/she/it
was belting

we
were belting

you
were belting

they
were belting

Hiện tại hoàn thành

I
have belted

you
have belted

he/she/it
has belted

we
have belted

you
have belted

they
have belted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been belting

you
have been belting

he/she/it
has been belting

we
have been belting

you
have been belting

they
have been belting

Quá khứ hoàn thành

I
had belted

you
had belted

he/she/it
had belted

we
had belted

you
had belted

they
had belted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been belting

you
had been belting

he/she/it
had been belting

we
had been belting

you
had been belting

they
had been belting

Tương lại đơn

I
will belt

you
will belt

he/she/it
will belt

we
will belt

you
will belt

they
will belt

Tương lại tiếp diễn

I
will be belting

you
will be belting

he/she/it
will be belting

we
will be belting

you
will be belting

they
will be belting

Tương lại hoàn thành

I
will have belted

you
will have belted

he/she/it
will have belted

we
will have belted

you
will have belted

they
will have belted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been belting

you
will have been belting

he/she/it
will have been belting

we
will have been belting

you
will have been belting

they
will have been belting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.