Behave

Chia đông từ “behave” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ behave. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to behave

Quá khứ đơn
  • behaved

Quá khứ phân từ
  • behaved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
behave

you
behave

he/she/it
behaves

we
behave

you
behave

they
behave

Thì hiện tại continuous

I
am behaving

you
are behaving

he/she/it
is behaving

we
are behaving

you
are behaving

they
are behaving

Quá khứ đơn

I
behaved

you
behaved

he/she/it
behaved

we
behaved

you
behaved

they
behaved

Quá khứ tiếp diễn

I
was behaving

you
were behaving

he/she/it
was behaving

we
were behaving

you
were behaving

they
were behaving

Hiện tại hoàn thành

I
have behaved

you
have behaved

he/she/it
has behaved

we
have behaved

you
have behaved

they
have behaved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been behaving

you
have been behaving

he/she/it
has been behaving

we
have been behaving

you
have been behaving

they
have been behaving

Quá khứ hoàn thành

I
had behaved

you
had behaved

he/she/it
had behaved

we
had behaved

you
had behaved

they
had behaved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been behaving

you
had been behaving

he/she/it
had been behaving

we
had been behaving

you
had been behaving

they
had been behaving

Tương lại đơn

I
will behave

you
will behave

he/she/it
will behave

we
will behave

you
will behave

they
will behave

Tương lại tiếp diễn

I
will be behaving

you
will be behaving

he/she/it
will be behaving

we
will be behaving

you
will be behaving

they
will be behaving

Tương lại hoàn thành

I
will have behaved

you
will have behaved

he/she/it
will have behaved

we
will have behaved

you
will have behaved

they
will have behaved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been behaving

you
will have been behaving

he/she/it
will have been behaving

we
will have been behaving

you
will have been behaving

they
will have been behaving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.