Befuddle

Chia đông từ “befuddle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ befuddle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to befuddle

Quá khứ đơn
  • befuddled

Quá khứ phân từ
  • befuddled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
befuddle

you
befuddle

he/she/it
befuddles

we
befuddle

you
befuddle

they
befuddle

Thì hiện tại continuous

I
am befuddling

you
are befuddling

he/she/it
is befuddling

we
are befuddling

you
are befuddling

they
are befuddling

Quá khứ đơn

I
befuddled

you
befuddled

he/she/it
befuddled

we
befuddled

you
befuddled

they
befuddled

Quá khứ tiếp diễn

I
was befuddling

you
were befuddling

he/she/it
was befuddling

we
were befuddling

you
were befuddling

they
were befuddling

Hiện tại hoàn thành

I
have befuddled

you
have befuddled

he/she/it
has befuddled

we
have befuddled

you
have befuddled

they
have befuddled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been befuddling

you
have been befuddling

he/she/it
has been befuddling

we
have been befuddling

you
have been befuddling

they
have been befuddling

Quá khứ hoàn thành

I
had befuddled

you
had befuddled

he/she/it
had befuddled

we
had befuddled

you
had befuddled

they
had befuddled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been befuddling

you
had been befuddling

he/she/it
had been befuddling

we
had been befuddling

you
had been befuddling

they
had been befuddling

Tương lại đơn

I
will befuddle

you
will befuddle

he/she/it
will befuddle

we
will befuddle

you
will befuddle

they
will befuddle

Tương lại tiếp diễn

I
will be befuddling

you
will be befuddling

he/she/it
will be befuddling

we
will be befuddling

you
will be befuddling

they
will be befuddling

Tương lại hoàn thành

I
will have befuddled

you
will have befuddled

he/she/it
will have befuddled

we
will have befuddled

you
will have befuddled

they
will have befuddled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been befuddling

you
will have been befuddling

he/she/it
will have been befuddling

we
will have been befuddling

you
will have been befuddling

they
will have been befuddling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.