Befriend

Chia đông từ “befriend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ befriend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to befriend

Quá khứ đơn
  • befriended

Quá khứ phân từ
  • befriended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
befriend

you
befriend

he/she/it
befriends

we
befriend

you
befriend

they
befriend

Thì hiện tại continuous

I
am befriending

you
are befriending

he/she/it
is befriending

we
are befriending

you
are befriending

they
are befriending

Quá khứ đơn

I
befriended

you
befriended

he/she/it
befriended

we
befriended

you
befriended

they
befriended

Quá khứ tiếp diễn

I
was befriending

you
were befriending

he/she/it
was befriending

we
were befriending

you
were befriending

they
were befriending

Hiện tại hoàn thành

I
have befriended

you
have befriended

he/she/it
has befriended

we
have befriended

you
have befriended

they
have befriended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been befriending

you
have been befriending

he/she/it
has been befriending

we
have been befriending

you
have been befriending

they
have been befriending

Quá khứ hoàn thành

I
had befriended

you
had befriended

he/she/it
had befriended

we
had befriended

you
had befriended

they
had befriended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been befriending

you
had been befriending

he/she/it
had been befriending

we
had been befriending

you
had been befriending

they
had been befriending

Tương lại đơn

I
will befriend

you
will befriend

he/she/it
will befriend

we
will befriend

you
will befriend

they
will befriend

Tương lại tiếp diễn

I
will be befriending

you
will be befriending

he/she/it
will be befriending

we
will be befriending

you
will be befriending

they
will be befriending

Tương lại hoàn thành

I
will have befriended

you
will have befriended

he/she/it
will have befriended

we
will have befriended

you
will have befriended

they
will have befriended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been befriending

you
will have been befriending

he/she/it
will have been befriending

we
will have been befriending

you
will have been befriending

they
will have been befriending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.