Become

Chia đông từ “become” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ become. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to become

Quá khứ đơn
  • became

Quá khứ phân từ
  • become

Trần thuật

Thì hiện tại

I
become

you
become

he/she/it
becomes

we
become

you
become

they
become

Thì hiện tại continuous

I
am becoming

you
are becoming

he/she/it
is becoming

we
are becoming

you
are becoming

they
are becoming

Quá khứ đơn

I
became

you
became

he/she/it
became

we
became

you
became

they
became

Quá khứ tiếp diễn

I
was becoming

you
were becoming

he/she/it
was becoming

we
were becoming

you
were becoming

they
were becoming

Hiện tại hoàn thành

I
have become

you
have become

he/she/it
has become

we
have become

you
have become

they
have become

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been becoming

you
have been becoming

he/she/it
has been becoming

we
have been becoming

you
have been becoming

they
have been becoming

Quá khứ hoàn thành

I
had become

you
had become

he/she/it
had become

we
had become

you
had become

they
had become

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been becoming

you
had been becoming

he/she/it
had been becoming

we
had been becoming

you
had been becoming

they
had been becoming

Tương lại đơn

I
will become

you
will become

he/she/it
will become

we
will become

you
will become

they
will become

Tương lại tiếp diễn

I
will be becoming

you
will be becoming

he/she/it
will be becoming

we
will be becoming

you
will be becoming

they
will be becoming

Tương lại hoàn thành

I
will have become

you
will have become

he/she/it
will have become

we
will have become

you
will have become

they
will have become

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been becoming

you
will have been becoming

he/she/it
will have been becoming

we
will have been becoming

you
will have been becoming

they
will have been becoming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.