Bear

Chia đông từ “bear” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bear. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bear

Quá khứ đơn
  • bore; bare

Quá khứ phân từ
  • borne; born

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bear

you
bear

he/she/it
bears

we
bear

you
bear

they
bear

Thì hiện tại continuous

I
am bearing

you
are bearing

he/she/it
is bearing

we
are bearing

you
are bearing

they
are bearing

Quá khứ đơn

I
bore; bare

you
bore; bare

he/she/it
bore; bare

we
bore; bare

you
bore; bare

they
bore; bare

Quá khứ tiếp diễn

I
was bearing

you
were bearing

he/she/it
was bearing

we
were bearing

you
were bearing

they
were bearing

Hiện tại hoàn thành

I
have borne; born

you
have borne; born

he/she/it
has borne; born

we
have borne; born

you
have borne; born

they
have borne; born

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bearing

you
have been bearing

he/she/it
has been bearing

we
have been bearing

you
have been bearing

they
have been bearing

Quá khứ hoàn thành

I
had borne; born

you
had borne; born

he/she/it
had borne; born

we
had borne; born

you
had borne; born

they
had borne; born

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bearing

you
had been bearing

he/she/it
had been bearing

we
had been bearing

you
had been bearing

they
had been bearing

Tương lại đơn

I
will bear

you
will bear

he/she/it
will bear

we
will bear

you
will bear

they
will bear

Tương lại tiếp diễn

I
will be bearing

you
will be bearing

he/she/it
will be bearing

we
will be bearing

you
will be bearing

they
will be bearing

Tương lại hoàn thành

I
will have borne; born

you
will have borne; born

he/she/it
will have borne; born

we
will have borne; born

you
will have borne; born

they
will have borne; born

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bearing

you
will have been bearing

he/she/it
will have been bearing

we
will have been bearing

you
will have been bearing

they
will have been bearing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.