Beam

Chia đông từ “beam” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ beam. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to beam

Quá khứ đơn
  • beamed

Quá khứ phân từ
  • beamed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
beam

you
beam

he/she/it
beams

we
beam

you
beam

they
beam

Thì hiện tại continuous

I
am beaming

you
are beaming

he/she/it
is beaming

we
are beaming

you
are beaming

they
are beaming

Quá khứ đơn

I
beamed

you
beamed

he/she/it
beamed

we
beamed

you
beamed

they
beamed

Quá khứ tiếp diễn

I
was beaming

you
were beaming

he/she/it
was beaming

we
were beaming

you
were beaming

they
were beaming

Hiện tại hoàn thành

I
have beamed

you
have beamed

he/she/it
has beamed

we
have beamed

you
have beamed

they
have beamed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been beaming

you
have been beaming

he/she/it
has been beaming

we
have been beaming

you
have been beaming

they
have been beaming

Quá khứ hoàn thành

I
had beamed

you
had beamed

he/she/it
had beamed

we
had beamed

you
had beamed

they
had beamed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been beaming

you
had been beaming

he/she/it
had been beaming

we
had been beaming

you
had been beaming

they
had been beaming

Tương lại đơn

I
will beam

you
will beam

he/she/it
will beam

we
will beam

you
will beam

they
will beam

Tương lại tiếp diễn

I
will be beaming

you
will be beaming

he/she/it
will be beaming

we
will be beaming

you
will be beaming

they
will be beaming

Tương lại hoàn thành

I
will have beamed

you
will have beamed

he/she/it
will have beamed

we
will have beamed

you
will have beamed

they
will have beamed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been beaming

you
will have been beaming

he/she/it
will have been beaming

we
will have been beaming

you
will have been beaming

they
will have been beaming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.