Banish

Chia đông từ “banish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ banish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to banish

Quá khứ đơn
  • banished

Quá khứ phân từ
  • banished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
banish

you
banish

he/she/it
banishes

we
banish

you
banish

they
banish

Thì hiện tại continuous

I
am banishing

you
are banishing

he/she/it
is banishing

we
are banishing

you
are banishing

they
are banishing

Quá khứ đơn

I
banished

you
banished

he/she/it
banished

we
banished

you
banished

they
banished

Quá khứ tiếp diễn

I
was banishing

you
were banishing

he/she/it
was banishing

we
were banishing

you
were banishing

they
were banishing

Hiện tại hoàn thành

I
have banished

you
have banished

he/she/it
has banished

we
have banished

you
have banished

they
have banished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been banishing

you
have been banishing

he/she/it
has been banishing

we
have been banishing

you
have been banishing

they
have been banishing

Quá khứ hoàn thành

I
had banished

you
had banished

he/she/it
had banished

we
had banished

you
had banished

they
had banished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been banishing

you
had been banishing

he/she/it
had been banishing

we
had been banishing

you
had been banishing

they
had been banishing

Tương lại đơn

I
will banish

you
will banish

he/she/it
will banish

we
will banish

you
will banish

they
will banish

Tương lại tiếp diễn

I
will be banishing

you
will be banishing

he/she/it
will be banishing

we
will be banishing

you
will be banishing

they
will be banishing

Tương lại hoàn thành

I
will have banished

you
will have banished

he/she/it
will have banished

we
will have banished

you
will have banished

they
will have banished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been banishing

you
will have been banishing

he/she/it
will have been banishing

we
will have been banishing

you
will have been banishing

they
will have been banishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.