Bamboozle

Chia đông từ “bamboozle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bamboozle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bamboozle

Quá khứ đơn
  • bamboozled

Quá khứ phân từ
  • bamboozled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bamboozle

you
bamboozle

he/she/it
bamboozles

we
bamboozle

you
bamboozle

they
bamboozle

Thì hiện tại continuous

I
am bamboozling

you
are bamboozling

he/she/it
is bamboozling

we
are bamboozling

you
are bamboozling

they
are bamboozling

Quá khứ đơn

I
bamboozled

you
bamboozled

he/she/it
bamboozled

we
bamboozled

you
bamboozled

they
bamboozled

Quá khứ tiếp diễn

I
was bamboozling

you
were bamboozling

he/she/it
was bamboozling

we
were bamboozling

you
were bamboozling

they
were bamboozling

Hiện tại hoàn thành

I
have bamboozled

you
have bamboozled

he/she/it
has bamboozled

we
have bamboozled

you
have bamboozled

they
have bamboozled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bamboozling

you
have been bamboozling

he/she/it
has been bamboozling

we
have been bamboozling

you
have been bamboozling

they
have been bamboozling

Quá khứ hoàn thành

I
had bamboozled

you
had bamboozled

he/she/it
had bamboozled

we
had bamboozled

you
had bamboozled

they
had bamboozled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bamboozling

you
had been bamboozling

he/she/it
had been bamboozling

we
had been bamboozling

you
had been bamboozling

they
had been bamboozling

Tương lại đơn

I
will bamboozle

you
will bamboozle

he/she/it
will bamboozle

we
will bamboozle

you
will bamboozle

they
will bamboozle

Tương lại tiếp diễn

I
will be bamboozling

you
will be bamboozling

he/she/it
will be bamboozling

we
will be bamboozling

you
will be bamboozling

they
will be bamboozling

Tương lại hoàn thành

I
will have bamboozled

you
will have bamboozled

he/she/it
will have bamboozled

we
will have bamboozled

you
will have bamboozled

they
will have bamboozled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bamboozling

you
will have been bamboozling

he/she/it
will have been bamboozling

we
will have been bamboozling

you
will have been bamboozling

they
will have been bamboozling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.