Astonish

Chia đông từ “astonish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ astonish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to astonish

Quá khứ đơn
  • astonished

Quá khứ phân từ
  • astonished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
astonish

you
astonish

he/she/it
astonishes

we
astonish

you
astonish

they
astonish

Thì hiện tại continuous

I
am astonishing

you
are astonishing

he/she/it
is astonishing

we
are astonishing

you
are astonishing

they
are astonishing

Quá khứ đơn

I
astonished

you
astonished

he/she/it
astonished

we
astonished

you
astonished

they
astonished

Quá khứ tiếp diễn

I
was astonishing

you
were astonishing

he/she/it
was astonishing

we
were astonishing

you
were astonishing

they
were astonishing

Hiện tại hoàn thành

I
have astonished

you
have astonished

he/she/it
has astonished

we
have astonished

you
have astonished

they
have astonished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been astonishing

you
have been astonishing

he/she/it
has been astonishing

we
have been astonishing

you
have been astonishing

they
have been astonishing

Quá khứ hoàn thành

I
had astonished

you
had astonished

he/she/it
had astonished

we
had astonished

you
had astonished

they
had astonished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been astonishing

you
had been astonishing

he/she/it
had been astonishing

we
had been astonishing

you
had been astonishing

they
had been astonishing

Tương lại đơn

I
will astonish

you
will astonish

he/she/it
will astonish

we
will astonish

you
will astonish

they
will astonish

Tương lại tiếp diễn

I
will be astonishing

you
will be astonishing

he/she/it
will be astonishing

we
will be astonishing

you
will be astonishing

they
will be astonishing

Tương lại hoàn thành

I
will have astonished

you
will have astonished

he/she/it
will have astonished

we
will have astonished

you
will have astonished

they
will have astonished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been astonishing

you
will have been astonishing

he/she/it
will have been astonishing

we
will have been astonishing

you
will have been astonishing

they
will have been astonishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.