Assume

Chia đông từ “assume” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ assume. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to assume

Quá khứ đơn
  • assumed

Quá khứ phân từ
  • assumed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
assume

you
assume

he/she/it
assumes

we
assume

you
assume

they
assume

Thì hiện tại continuous

I
am assuming

you
are assuming

he/she/it
is assuming

we
are assuming

you
are assuming

they
are assuming

Quá khứ đơn

I
assumed

you
assumed

he/she/it
assumed

we
assumed

you
assumed

they
assumed

Quá khứ tiếp diễn

I
was assuming

you
were assuming

he/she/it
was assuming

we
were assuming

you
were assuming

they
were assuming

Hiện tại hoàn thành

I
have assumed

you
have assumed

he/she/it
has assumed

we
have assumed

you
have assumed

they
have assumed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been assuming

you
have been assuming

he/she/it
has been assuming

we
have been assuming

you
have been assuming

they
have been assuming

Quá khứ hoàn thành

I
had assumed

you
had assumed

he/she/it
had assumed

we
had assumed

you
had assumed

they
had assumed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been assuming

you
had been assuming

he/she/it
had been assuming

we
had been assuming

you
had been assuming

they
had been assuming

Tương lại đơn

I
will assume

you
will assume

he/she/it
will assume

we
will assume

you
will assume

they
will assume

Tương lại tiếp diễn

I
will be assuming

you
will be assuming

he/she/it
will be assuming

we
will be assuming

you
will be assuming

they
will be assuming

Tương lại hoàn thành

I
will have assumed

you
will have assumed

he/she/it
will have assumed

we
will have assumed

you
will have assumed

they
will have assumed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been assuming

you
will have been assuming

he/she/it
will have been assuming

we
will have been assuming

you
will have been assuming

they
will have been assuming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.