Ascribe

Chia đông từ “ascribe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ascribe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ascribe

Quá khứ đơn
  • ascribed

Quá khứ phân từ
  • ascribed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ascribe

you
ascribe

he/she/it
ascribes

we
ascribe

you
ascribe

they
ascribe

Thì hiện tại continuous

I
am ascribing

you
are ascribing

he/she/it
is ascribing

we
are ascribing

you
are ascribing

they
are ascribing

Quá khứ đơn

I
ascribed

you
ascribed

he/she/it
ascribed

we
ascribed

you
ascribed

they
ascribed

Quá khứ tiếp diễn

I
was ascribing

you
were ascribing

he/she/it
was ascribing

we
were ascribing

you
were ascribing

they
were ascribing

Hiện tại hoàn thành

I
have ascribed

you
have ascribed

he/she/it
has ascribed

we
have ascribed

you
have ascribed

they
have ascribed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ascribing

you
have been ascribing

he/she/it
has been ascribing

we
have been ascribing

you
have been ascribing

they
have been ascribing

Quá khứ hoàn thành

I
had ascribed

you
had ascribed

he/she/it
had ascribed

we
had ascribed

you
had ascribed

they
had ascribed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ascribing

you
had been ascribing

he/she/it
had been ascribing

we
had been ascribing

you
had been ascribing

they
had been ascribing

Tương lại đơn

I
will ascribe

you
will ascribe

he/she/it
will ascribe

we
will ascribe

you
will ascribe

they
will ascribe

Tương lại tiếp diễn

I
will be ascribing

you
will be ascribing

he/she/it
will be ascribing

we
will be ascribing

you
will be ascribing

they
will be ascribing

Tương lại hoàn thành

I
will have ascribed

you
will have ascribed

he/she/it
will have ascribed

we
will have ascribed

you
will have ascribed

they
will have ascribed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ascribing

you
will have been ascribing

he/she/it
will have been ascribing

we
will have been ascribing

you
will have been ascribing

they
will have been ascribing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.