Arrest

Chia đông từ “arrest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ arrest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to arrest

Quá khứ đơn
  • arrested

Quá khứ phân từ
  • arrested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
arrest

you
arrest

he/she/it
arrests

we
arrest

you
arrest

they
arrest

Thì hiện tại continuous

I
am arresting

you
are arresting

he/she/it
is arresting

we
are arresting

you
are arresting

they
are arresting

Quá khứ đơn

I
arrested

you
arrested

he/she/it
arrested

we
arrested

you
arrested

they
arrested

Quá khứ tiếp diễn

I
was arresting

you
were arresting

he/she/it
was arresting

we
were arresting

you
were arresting

they
were arresting

Hiện tại hoàn thành

I
have arrested

you
have arrested

he/she/it
has arrested

we
have arrested

you
have arrested

they
have arrested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been arresting

you
have been arresting

he/she/it
has been arresting

we
have been arresting

you
have been arresting

they
have been arresting

Quá khứ hoàn thành

I
had arrested

you
had arrested

he/she/it
had arrested

we
had arrested

you
had arrested

they
had arrested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been arresting

you
had been arresting

he/she/it
had been arresting

we
had been arresting

you
had been arresting

they
had been arresting

Tương lại đơn

I
will arrest

you
will arrest

he/she/it
will arrest

we
will arrest

you
will arrest

they
will arrest

Tương lại tiếp diễn

I
will be arresting

you
will be arresting

he/she/it
will be arresting

we
will be arresting

you
will be arresting

they
will be arresting

Tương lại hoàn thành

I
will have arrested

you
will have arrested

he/she/it
will have arrested

we
will have arrested

you
will have arrested

they
will have arrested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been arresting

you
will have been arresting

he/she/it
will have been arresting

we
will have been arresting

you
will have been arresting

they
will have been arresting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.