Arraign

Chia đông từ “arraign” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ arraign. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to arraign

Quá khứ đơn
  • arraigned

Quá khứ phân từ
  • arraigned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
arraign

you
arraign

he/she/it
arraigns

we
arraign

you
arraign

they
arraign

Thì hiện tại continuous

I
am arraigning

you
are arraigning

he/she/it
is arraigning

we
are arraigning

you
are arraigning

they
are arraigning

Quá khứ đơn

I
arraigned

you
arraigned

he/she/it
arraigned

we
arraigned

you
arraigned

they
arraigned

Quá khứ tiếp diễn

I
was arraigning

you
were arraigning

he/she/it
was arraigning

we
were arraigning

you
were arraigning

they
were arraigning

Hiện tại hoàn thành

I
have arraigned

you
have arraigned

he/she/it
has arraigned

we
have arraigned

you
have arraigned

they
have arraigned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been arraigning

you
have been arraigning

he/she/it
has been arraigning

we
have been arraigning

you
have been arraigning

they
have been arraigning

Quá khứ hoàn thành

I
had arraigned

you
had arraigned

he/she/it
had arraigned

we
had arraigned

you
had arraigned

they
had arraigned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been arraigning

you
had been arraigning

he/she/it
had been arraigning

we
had been arraigning

you
had been arraigning

they
had been arraigning

Tương lại đơn

I
will arraign

you
will arraign

he/she/it
will arraign

we
will arraign

you
will arraign

they
will arraign

Tương lại tiếp diễn

I
will be arraigning

you
will be arraigning

he/she/it
will be arraigning

we
will be arraigning

you
will be arraigning

they
will be arraigning

Tương lại hoàn thành

I
will have arraigned

you
will have arraigned

he/she/it
will have arraigned

we
will have arraigned

you
will have arraigned

they
will have arraigned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been arraigning

you
will have been arraigning

he/she/it
will have been arraigning

we
will have been arraigning

you
will have been arraigning

they
will have been arraigning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.