Approximate

Chia đông từ “approximate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ approximate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to approximate

Quá khứ đơn
  • approximated

Quá khứ phân từ
  • approximated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
approximate

you
approximate

he/she/it
approximates

we
approximate

you
approximate

they
approximate

Thì hiện tại continuous

I
am approximating

you
are approximating

he/she/it
is approximating

we
are approximating

you
are approximating

they
are approximating

Quá khứ đơn

I
approximated

you
approximated

he/she/it
approximated

we
approximated

you
approximated

they
approximated

Quá khứ tiếp diễn

I
was approximating

you
were approximating

he/she/it
was approximating

we
were approximating

you
were approximating

they
were approximating

Hiện tại hoàn thành

I
have approximated

you
have approximated

he/she/it
has approximated

we
have approximated

you
have approximated

they
have approximated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been approximating

you
have been approximating

he/she/it
has been approximating

we
have been approximating

you
have been approximating

they
have been approximating

Quá khứ hoàn thành

I
had approximated

you
had approximated

he/she/it
had approximated

we
had approximated

you
had approximated

they
had approximated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been approximating

you
had been approximating

he/she/it
had been approximating

we
had been approximating

you
had been approximating

they
had been approximating

Tương lại đơn

I
will approximate

you
will approximate

he/she/it
will approximate

we
will approximate

you
will approximate

they
will approximate

Tương lại tiếp diễn

I
will be approximating

you
will be approximating

he/she/it
will be approximating

we
will be approximating

you
will be approximating

they
will be approximating

Tương lại hoàn thành

I
will have approximated

you
will have approximated

he/she/it
will have approximated

we
will have approximated

you
will have approximated

they
will have approximated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been approximating

you
will have been approximating

he/she/it
will have been approximating

we
will have been approximating

you
will have been approximating

they
will have been approximating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.