Answer

Chia đông từ “answer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ answer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to answer

Quá khứ đơn
  • answered

Quá khứ phân từ
  • answered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
answer

you
answer

he/she/it
answers

we
answer

you
answer

they
answer

Thì hiện tại continuous

I
am answering

you
are answering

he/she/it
is answering

we
are answering

you
are answering

they
are answering

Quá khứ đơn

I
answered

you
answered

he/she/it
answered

we
answered

you
answered

they
answered

Quá khứ tiếp diễn

I
was answering

you
were answering

he/she/it
was answering

we
were answering

you
were answering

they
were answering

Hiện tại hoàn thành

I
have answered

you
have answered

he/she/it
has answered

we
have answered

you
have answered

they
have answered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been answering

you
have been answering

he/she/it
has been answering

we
have been answering

you
have been answering

they
have been answering

Quá khứ hoàn thành

I
had answered

you
had answered

he/she/it
had answered

we
had answered

you
had answered

they
had answered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been answering

you
had been answering

he/she/it
had been answering

we
had been answering

you
had been answering

they
had been answering

Tương lại đơn

I
will answer

you
will answer

he/she/it
will answer

we
will answer

you
will answer

they
will answer

Tương lại tiếp diễn

I
will be answering

you
will be answering

he/she/it
will be answering

we
will be answering

you
will be answering

they
will be answering

Tương lại hoàn thành

I
will have answered

you
will have answered

he/she/it
will have answered

we
will have answered

you
will have answered

they
will have answered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been answering

you
will have been answering

he/she/it
will have been answering

we
will have been answering

you
will have been answering

they
will have been answering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.