Ambush

Chia đông từ “ambush” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ambush. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ambush

Quá khứ đơn
  • ambushed

Quá khứ phân từ
  • ambushed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ambush

you
ambush

he/she/it
ambushes

we
ambush

you
ambush

they
ambush

Thì hiện tại continuous

I
am ambushing

you
are ambushing

he/she/it
is ambushing

we
are ambushing

you
are ambushing

they
are ambushing

Quá khứ đơn

I
ambushed

you
ambushed

he/she/it
ambushed

we
ambushed

you
ambushed

they
ambushed

Quá khứ tiếp diễn

I
was ambushing

you
were ambushing

he/she/it
was ambushing

we
were ambushing

you
were ambushing

they
were ambushing

Hiện tại hoàn thành

I
have ambushed

you
have ambushed

he/she/it
has ambushed

we
have ambushed

you
have ambushed

they
have ambushed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ambushing

you
have been ambushing

he/she/it
has been ambushing

we
have been ambushing

you
have been ambushing

they
have been ambushing

Quá khứ hoàn thành

I
had ambushed

you
had ambushed

he/she/it
had ambushed

we
had ambushed

you
had ambushed

they
had ambushed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ambushing

you
had been ambushing

he/she/it
had been ambushing

we
had been ambushing

you
had been ambushing

they
had been ambushing

Tương lại đơn

I
will ambush

you
will ambush

he/she/it
will ambush

we
will ambush

you
will ambush

they
will ambush

Tương lại tiếp diễn

I
will be ambushing

you
will be ambushing

he/she/it
will be ambushing

we
will be ambushing

you
will be ambushing

they
will be ambushing

Tương lại hoàn thành

I
will have ambushed

you
will have ambushed

he/she/it
will have ambushed

we
will have ambushed

you
will have ambushed

they
will have ambushed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ambushing

you
will have been ambushing

he/she/it
will have been ambushing

we
will have been ambushing

you
will have been ambushing

they
will have been ambushing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.