Amass

Chia đông từ “amass” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ amass. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to amass

Quá khứ đơn
  • amassed

Quá khứ phân từ
  • amassed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
amass

you
amass

he/she/it
amasses

we
amass

you
amass

they
amass

Thì hiện tại continuous

I
am amassing

you
are amassing

he/she/it
is amassing

we
are amassing

you
are amassing

they
are amassing

Quá khứ đơn

I
amassed

you
amassed

he/she/it
amassed

we
amassed

you
amassed

they
amassed

Quá khứ tiếp diễn

I
was amassing

you
were amassing

he/she/it
was amassing

we
were amassing

you
were amassing

they
were amassing

Hiện tại hoàn thành

I
have amassed

you
have amassed

he/she/it
has amassed

we
have amassed

you
have amassed

they
have amassed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been amassing

you
have been amassing

he/she/it
has been amassing

we
have been amassing

you
have been amassing

they
have been amassing

Quá khứ hoàn thành

I
had amassed

you
had amassed

he/she/it
had amassed

we
had amassed

you
had amassed

they
had amassed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been amassing

you
had been amassing

he/she/it
had been amassing

we
had been amassing

you
had been amassing

they
had been amassing

Tương lại đơn

I
will amass

you
will amass

he/she/it
will amass

we
will amass

you
will amass

they
will amass

Tương lại tiếp diễn

I
will be amassing

you
will be amassing

he/she/it
will be amassing

we
will be amassing

you
will be amassing

they
will be amassing

Tương lại hoàn thành

I
will have amassed

you
will have amassed

he/she/it
will have amassed

we
will have amassed

you
will have amassed

they
will have amassed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been amassing

you
will have been amassing

he/she/it
will have been amassing

we
will have been amassing

you
will have been amassing

they
will have been amassing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.