Alleviate

Chia đông từ “alleviate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ alleviate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to alleviate

Quá khứ đơn
  • alleviated

Quá khứ phân từ
  • alleviated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
alleviate

you
alleviate

he/she/it
alleviates

we
alleviate

you
alleviate

they
alleviate

Thì hiện tại continuous

I
am alleviating

you
are alleviating

he/she/it
is alleviating

we
are alleviating

you
are alleviating

they
are alleviating

Quá khứ đơn

I
alleviated

you
alleviated

he/she/it
alleviated

we
alleviated

you
alleviated

they
alleviated

Quá khứ tiếp diễn

I
was alleviating

you
were alleviating

he/she/it
was alleviating

we
were alleviating

you
were alleviating

they
were alleviating

Hiện tại hoàn thành

I
have alleviated

you
have alleviated

he/she/it
has alleviated

we
have alleviated

you
have alleviated

they
have alleviated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been alleviating

you
have been alleviating

he/she/it
has been alleviating

we
have been alleviating

you
have been alleviating

they
have been alleviating

Quá khứ hoàn thành

I
had alleviated

you
had alleviated

he/she/it
had alleviated

we
had alleviated

you
had alleviated

they
had alleviated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been alleviating

you
had been alleviating

he/she/it
had been alleviating

we
had been alleviating

you
had been alleviating

they
had been alleviating

Tương lại đơn

I
will alleviate

you
will alleviate

he/she/it
will alleviate

we
will alleviate

you
will alleviate

they
will alleviate

Tương lại tiếp diễn

I
will be alleviating

you
will be alleviating

he/she/it
will be alleviating

we
will be alleviating

you
will be alleviating

they
will be alleviating

Tương lại hoàn thành

I
will have alleviated

you
will have alleviated

he/she/it
will have alleviated

we
will have alleviated

you
will have alleviated

they
will have alleviated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been alleviating

you
will have been alleviating

he/she/it
will have been alleviating

we
will have been alleviating

you
will have been alleviating

they
will have been alleviating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.