Allege

Chia đông từ “allege” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ allege. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to allege

Quá khứ đơn
  • alleged

Quá khứ phân từ
  • alleged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
allege

you
allege

he/she/it
alleges

we
allege

you
allege

they
allege

Thì hiện tại continuous

I
am alleging

you
are alleging

he/she/it
is alleging

we
are alleging

you
are alleging

they
are alleging

Quá khứ đơn

I
alleged

you
alleged

he/she/it
alleged

we
alleged

you
alleged

they
alleged

Quá khứ tiếp diễn

I
was alleging

you
were alleging

he/she/it
was alleging

we
were alleging

you
were alleging

they
were alleging

Hiện tại hoàn thành

I
have alleged

you
have alleged

he/she/it
has alleged

we
have alleged

you
have alleged

they
have alleged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been alleging

you
have been alleging

he/she/it
has been alleging

we
have been alleging

you
have been alleging

they
have been alleging

Quá khứ hoàn thành

I
had alleged

you
had alleged

he/she/it
had alleged

we
had alleged

you
had alleged

they
had alleged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been alleging

you
had been alleging

he/she/it
had been alleging

we
had been alleging

you
had been alleging

they
had been alleging

Tương lại đơn

I
will allege

you
will allege

he/she/it
will allege

we
will allege

you
will allege

they
will allege

Tương lại tiếp diễn

I
will be alleging

you
will be alleging

he/she/it
will be alleging

we
will be alleging

you
will be alleging

they
will be alleging

Tương lại hoàn thành

I
will have alleged

you
will have alleged

he/she/it
will have alleged

we
will have alleged

you
will have alleged

they
will have alleged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been alleging

you
will have been alleging

he/she/it
will have been alleging

we
will have been alleging

you
will have been alleging

they
will have been alleging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.