Align

Chia đông từ “align” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ align. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to align

Quá khứ đơn
  • aligned

Quá khứ phân từ
  • aligned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
align

you
align

he/she/it
aligns

we
align

you
align

they
align

Thì hiện tại continuous

I
am aligning

you
are aligning

he/she/it
is aligning

we
are aligning

you
are aligning

they
are aligning

Quá khứ đơn

I
aligned

you
aligned

he/she/it
aligned

we
aligned

you
aligned

they
aligned

Quá khứ tiếp diễn

I
was aligning

you
were aligning

he/she/it
was aligning

we
were aligning

you
were aligning

they
were aligning

Hiện tại hoàn thành

I
have aligned

you
have aligned

he/she/it
has aligned

we
have aligned

you
have aligned

they
have aligned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been aligning

you
have been aligning

he/she/it
has been aligning

we
have been aligning

you
have been aligning

they
have been aligning

Quá khứ hoàn thành

I
had aligned

you
had aligned

he/she/it
had aligned

we
had aligned

you
had aligned

they
had aligned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been aligning

you
had been aligning

he/she/it
had been aligning

we
had been aligning

you
had been aligning

they
had been aligning

Tương lại đơn

I
will align

you
will align

he/she/it
will align

we
will align

you
will align

they
will align

Tương lại tiếp diễn

I
will be aligning

you
will be aligning

he/she/it
will be aligning

we
will be aligning

you
will be aligning

they
will be aligning

Tương lại hoàn thành

I
will have aligned

you
will have aligned

he/she/it
will have aligned

we
will have aligned

you
will have aligned

they
will have aligned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been aligning

you
will have been aligning

he/she/it
will have been aligning

we
will have been aligning

you
will have been aligning

they
will have been aligning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.