Aim

Chia đông từ “aim” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ aim. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to aim

Quá khứ đơn
  • aimed

Quá khứ phân từ
  • aimed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
aim

you
aim

he/she/it
aims

we
aim

you
aim

they
aim

Thì hiện tại continuous

I
am aiming

you
are aiming

he/she/it
is aiming

we
are aiming

you
are aiming

they
are aiming

Quá khứ đơn

I
aimed

you
aimed

he/she/it
aimed

we
aimed

you
aimed

they
aimed

Quá khứ tiếp diễn

I
was aiming

you
were aiming

he/she/it
was aiming

we
were aiming

you
were aiming

they
were aiming

Hiện tại hoàn thành

I
have aimed

you
have aimed

he/she/it
has aimed

we
have aimed

you
have aimed

they
have aimed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been aiming

you
have been aiming

he/she/it
has been aiming

we
have been aiming

you
have been aiming

they
have been aiming

Quá khứ hoàn thành

I
had aimed

you
had aimed

he/she/it
had aimed

we
had aimed

you
had aimed

they
had aimed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been aiming

you
had been aiming

he/she/it
had been aiming

we
had been aiming

you
had been aiming

they
had been aiming

Tương lại đơn

I
will aim

you
will aim

he/she/it
will aim

we
will aim

you
will aim

they
will aim

Tương lại tiếp diễn

I
will be aiming

you
will be aiming

he/she/it
will be aiming

we
will be aiming

you
will be aiming

they
will be aiming

Tương lại hoàn thành

I
will have aimed

you
will have aimed

he/she/it
will have aimed

we
will have aimed

you
will have aimed

they
will have aimed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been aiming

you
will have been aiming

he/she/it
will have been aiming

we
will have been aiming

you
will have been aiming

they
will have been aiming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.