Admire

Chia đông từ “admire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ admire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to admire

Quá khứ đơn
  • admired

Quá khứ phân từ
  • admired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
admire

you
admire

he/she/it
admires

we
admire

you
admire

they
admire

Thì hiện tại continuous

I
am admiring

you
are admiring

he/she/it
is admiring

we
are admiring

you
are admiring

they
are admiring

Quá khứ đơn

I
admired

you
admired

he/she/it
admired

we
admired

you
admired

they
admired

Quá khứ tiếp diễn

I
was admiring

you
were admiring

he/she/it
was admiring

we
were admiring

you
were admiring

they
were admiring

Hiện tại hoàn thành

I
have admired

you
have admired

he/she/it
has admired

we
have admired

you
have admired

they
have admired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been admiring

you
have been admiring

he/she/it
has been admiring

we
have been admiring

you
have been admiring

they
have been admiring

Quá khứ hoàn thành

I
had admired

you
had admired

he/she/it
had admired

we
had admired

you
had admired

they
had admired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been admiring

you
had been admiring

he/she/it
had been admiring

we
had been admiring

you
had been admiring

they
had been admiring

Tương lại đơn

I
will admire

you
will admire

he/she/it
will admire

we
will admire

you
will admire

they
will admire

Tương lại tiếp diễn

I
will be admiring

you
will be admiring

he/she/it
will be admiring

we
will be admiring

you
will be admiring

they
will be admiring

Tương lại hoàn thành

I
will have admired

you
will have admired

he/she/it
will have admired

we
will have admired

you
will have admired

they
will have admired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been admiring

you
will have been admiring

he/she/it
will have been admiring

we
will have been admiring

you
will have been admiring

they
will have been admiring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.