Administer

Chia đông từ “administer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ administer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to administer

Quá khứ đơn
  • administered

Quá khứ phân từ
  • administered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
administer

you
administer

he/she/it
administers

we
administer

you
administer

they
administer

Thì hiện tại continuous

I
am administering

you
are administering

he/she/it
is administering

we
are administering

you
are administering

they
are administering

Quá khứ đơn

I
administered

you
administered

he/she/it
administered

we
administered

you
administered

they
administered

Quá khứ tiếp diễn

I
was administering

you
were administering

he/she/it
was administering

we
were administering

you
were administering

they
were administering

Hiện tại hoàn thành

I
have administered

you
have administered

he/she/it
has administered

we
have administered

you
have administered

they
have administered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been administering

you
have been administering

he/she/it
has been administering

we
have been administering

you
have been administering

they
have been administering

Quá khứ hoàn thành

I
had administered

you
had administered

he/she/it
had administered

we
had administered

you
had administered

they
had administered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been administering

you
had been administering

he/she/it
had been administering

we
had been administering

you
had been administering

they
had been administering

Tương lại đơn

I
will administer

you
will administer

he/she/it
will administer

we
will administer

you
will administer

they
will administer

Tương lại tiếp diễn

I
will be administering

you
will be administering

he/she/it
will be administering

we
will be administering

you
will be administering

they
will be administering

Tương lại hoàn thành

I
will have administered

you
will have administered

he/she/it
will have administered

we
will have administered

you
will have administered

they
will have administered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been administering

you
will have been administering

he/she/it
will have been administering

we
will have been administering

you
will have been administering

they
will have been administering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.